کیف ها بهانه ای می شوند برای دوستی

ما این امکان را برای شما به وجود آوردیم تا در فضایی کاملا دوستانه و پر از اعتماد ، کیف های خود را که لازم ندارید و یا از آنها خسته شدید با کسانی به اشتراک بگذارید که آنها هم از کیف های خود خسته شدند ، کیفی که برای شما دیگر جذاب نیست ممکن است برای دیگری خیلی جذاب باشد